Thông báo thay đổi thời gian tạm ngưng cung cấp điện
30/06/2021: Căn cứ văn bản 2354/UBND-KT ngày 31/5/2021 và 2580/UBND-KT ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh. Ban Quản lý tòa nhà thông báo thời gian ngưng cung cấp điện từ 12h00 tới 20h00 ngày 19/6/2021 chi tiết tại văn bản kèm theo.

Văn bản 315/BQLTN-KT

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Sáu 19/07/2024

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 21/07/2024